Submission #349

Развој на граѓанското општество
Здружение за развој МЛАДИ ЗА ЈАВЕН ИНТЕРЕС Дебар
/
mladizajaveninteres@gmail.com
071 553 759
с.Долно Косоврасти, Дебар
Здружение за развој МЛАДИ ЗА ЈАВЕН ИНТЕРЕС Дебар има за цел унапредување на целокупното граѓанско општество, а дејствува во многу области, како што се: животна средина, млади, култура, етнички заедници, лица со посебни потреби и слично.
/
/
Исамудин Османлиу
16
/