Submission #352

Социјална грижа (хуманитарни)
Здружение за организација на хуманитарни настани РОДИТЕЛИ И ДЕЦА-РИД Скопје
www.roditeliideca.com.mk
zdruzenie@roditeliideca.com.mk
072 236 356
20 бр.120 Сарај
- организирање семинари, проекти, трибини од областа на родителската грижа поврзана со негата и грижата кон најмладите
- стручно советување во различни области
- организирање месечни, полугодишни и годишни хуманитарни акции за собирање донации за помош на лица и институции кои имаат потреба од неа
Позитиво, Проект среќа и други
/
Анита Златкова
20
5