Submission #179

Демократија, човекови права и владеење на правото
Ромска Асоцијација за Жени и Млади-ЛУЛУДИ
www.luludi.mk
luludi_sk@yahoo.com
070/726-538
Скопје,ул.Лазар Трповски 1-2/7
Невладината организација "Лулуди" е основана на 15 јуни 2001 година како одговор на постојните потреби на жените и младите во заедницата.
Во основа, нашите програмски задачи се: Родова еднаквост, подобрување на социо-економскиот статус на жените и зајакнување на чувството за жените за нивната улога во општеството и во семејството, вклучување на жените и младите на сите нивоа на образование, промовирање на човековите права и демократијата, програми за истражување на состојбата на ромската заедница во РМ и создавање на статистичка база на податоци, култивирање на јазикот, традицијата и културата на Ромите.

МИСИЈА НА ЛУЛУДИ - е ромска невладина организација, која има за цел подобрување на статусот на жените Ромки во општеството и семејството, како и зголемување на нивото на образование на младите ромски граѓани преку интензивна соработка со други невладини организации и институции во Република Македонија.
ИнСок - Скопје, Месечина – Гостивар, Здржение за човекови права – Штип, Дендо Вас-Скопје
Македонско Женско лоби, Платформа за подршка на Ромски НВО, Неформална мрежа за застапување на Ромите од дискриминација
Застапник - Кјмет Амет, претседателка Семра Ибраим
10
1