Submission #358

Демократија, човекови права и владеење на правото
Иницијатива за европска перспектива - ИЕП
http://www.iep.mk/
contact@iep.mk
/
бул. Св.Климент Охридски бр.58б/2-4 Скопје
Здружениетонаграѓани Иницијативазаевропскаперспектива (ИЕП) е граѓанска организација насочена кон развој на демократијата во општеството, заштита на човековите слободи и права, борба против сите форми на дискриминација, нечовечко и понижувачко однесување, како и поттикнување на граѓаните да станат поактивни учесници во развојот на демократијата на локално и национално ниво.
Во своето долгогодишн оискуство ИЕП има спроведено голем број на проекти за развој и едукација на граѓаните со посебен акцент на младите и жените, унапредување и заштита на правата на различни целни групи, подобрување на меѓуетничка толеранција и мултикултура, потоа проекти поврзани со градење на отпор но против процесите на радикализација, насилниот екстремизам и тероризам, како и ресоцијализација и реинтеграција на македонски државјани повратници од странските боишта.
/
Ирис мрежа;
Платформа за граѓанско образование на млади за борба против радикализација;
Платформа за инвестиции во заедницата.
Елена Миленкоска-Михаиловска - Претседател
/
/