Submission #183

Демократија, човекови права и владеење на правото
Здружение за културен и медиумски активизам КВИР СКВЕР Скопје
https://www.qs.mk
contact@qs.mk
02/6163-908 075/339-116
Јабланица 29А, 1050 Скопје
Нашата визија е креирање на општество без предрасуди, дискриминација и страв од насилство, каде сите луѓе - без оглед на нивните лични карактеристики - ќе имаат еднакви можности да ги остварат своите потенцијали во приватниот живот и на работното место.

Мисијата на Здружението е негување на различностите како општествена придобивка.

Основни стратешки цели кои ги имаме зацртано пред нас се остварување сензибилизација на граѓанското општество за сексуалниот и родовиот диверзитет и подигнување на јавната свест за човековите права на ЛГБТ+ луѓето.
Во моментот здружението нема потпишано меморандуми за соработка со други граѓански организации.
- Меѓународна асоцијација на лезбијки, геј мажи, бисексуални, трансродови и интерсексуални лица (ИЛГА)
- Асоцијација за еднакви права за ЛГБТИ луѓето во Западен Балкан и Турција
- Национална мрежа за борба против хомофобијата и трансфобијата.
Петар Стојковиќ
1
/