Submission #388

Култура
Здружение за истражување на македонската историја АРХЕО ЦЕНТАР од Битола
/
arheocentar@gmail.com
071 348 340 и 078 319 934
ул. Кланица бр. 12 зграда 1 влез 1 приземје локал 11 во Битола
Основната дејност на здружението е Лоцирање и уредување на објекти од отоманскиот период и периодите од првата и втората светска војна.
Основни цели и задачи на Здружението се:
- Унапредување на научните сознанија од областа на историјата од периодот на отоманското владеење до денес.
- Популаризација на научните истражувања и потикнување на креативноста кај младите.
- иницирање и поддршка на организирање на едукативни програми за млади;
- едукација на граѓаните, особено децата и младите, за важноста на заштитата и заштитата на остатоците од човечкото минато и културното наследство;
- Друштвото соработува со сите институции за заштита на музејското и споменичното наследство, како и научните и високообразовни институции регистрирани за вршење на дејноста археологија.
- Младински културен центар Битола
- Општинска организација на Црвен крст Битола
- Извиднички одред СКАУТ Битола
/
Игор Горко
10
/