Submission #390

Спорт, хоби и рекреација
КУЛТУРЕН СПОРТСКИ ЦЕНТАР ГЛУВО Чучер Сандево
/
kulturna.organizacija@gmail.com
070/578-171
Улица: 4 бр.34, ГЛУВО, ЧУЧЕР-САНДЕВО Р.С.Македонија
1. Организирање редовни активности за поттик на младите да учестуваат во спортски и рекреативнокултурни настани;
2. Организирање турнир во фудбал во период од еден месец, во текот на една каленадрска година;
3. Тековни настани за зголемување на видливоста на здружението;
4. Барање на донации од домашни организации/институции за обезбедување на средства за работа;
5. Поттик на младината во културно-рекреативни настани како редовни активности кои ќе допринесат
во развој на младината и останатото население.
6. Афирмирање на населеното подрачје и општина како развиен спортски центар со трендовски
карактеристики
/
Маркетинг услуга (БизнисМрежа МАРКЕТИНГ) – веб
профил со опис и фотографии;
Промотивна услуга во период од 1 година (без надомест)
(линк:https://biznismreza.mk/Marketing/Open/7604394)
Горан Рајчевски
/
/