Submission #392

Демократија, човекови права и владеење на правото
Јунити развој Unity Development
/
unitystrumica@gmail.com
076/483-082
Струмица, Никола Тесла бр.21
Основна целна група се самохраните родители, подобрување на нивната состојба преку иницијатива за изменување и дополнување на Закон за социјална заштита. Исто така, здружението има за цел да ги потикнува и младите да можат своите таленти да ги презентираат на соодветни платформи, како една од мерките кои евентуално би допринеле стопирање на исселувањето на младите, кои се во целост незадоволни од општествениот систем, функционирањето и можностите за кариерниот развој и личен потенцијал и капацитет.
За сите промени кои се неопходни во државата, потребни се законски измени, а тоа е основната цел на Јунити Развој - лоцирање на проблемот и доставување на иницијативи до надлежните органи и институции со цел вистинско решавање на проблемот.
Здружението е формирано во 2022, септември и засега нема воспоставено соработка, иако почна со работа и постапување.
во процедура
Костадинка Шарламанова-волонтер
4
0