Submission #395

Деца, млади и студенти
Здружение АЗНО Скопје
/
zdruzenieazno@gmail.com
076 / 46 87 46
Ул.Коста Новаковиќ бр.46/2-8, Скопје
Здружение за едукација, зачувување на природата и живиот свет,
И негување на културното наследство и традиција АЗНО Скопје
НВО Дневен центар Доза Среќа,Скопје
Дневен центар за деца со аутизам,Скопје
Дневен центар за лица со ментална или телесна попреченост,Скопје
/
Сашка Стојановска
5
/