Submission #31

Деца, млади и студенти
Совет за Превентива против Малолетничка Деликвенција - СППМД
Sppmd.org.mk
contact@sppmd.org.mk
078/307-770
Спортска Сала Јасмин, канцеларија бр. 26, Западен булевар бб, 1430 Кавадарци
Организирање на слободното време на децата и младите;
Промоција на младинскиот активизам;
Промоција на волонтеризмот.
МКЦ – Битола,
Меѓаши – Скопје,
ЦЕД – Теарце,
Мајка – Куманово.
Коалиција Сите за правично судење,
Коалиција за Заштита на правата на детето.
Проф. Д-р Лазар Нанев
23
/