Submission #32

Лица со посебни потреби
Сојуз на дефектолози на Р. Македонија
www.sojuznadefektolozi.org
sojuz_defektolozi@yahoo.com
071/232-647
Ул.11 октомври бр.42а Скопје
Унапредување на квалитетот на услуги кои ги добиваат лицата со посебни потреби прeку унапредување на специјалната едукација и рехабилитација, логопедската дејност, раната интервенција и рехабилитација и др.
Здружение на родители на деца со аутизам „Во мојот свет“, Здружение „Отворете ги прозорците“, Прва детска амбасада „Меѓаши“, Здружение на педијатри, на физиотерапевти, и др.
Коалиција на НВО за заштита на правата на лицата со аутизам.
Горан Петрушев
5
1