Submission #36

Рурален развој
Тутунско Градинарско Здружение ,,ОРИЕНТАЛ”-Кривогаштани
venko.stomnar@t.mk
070/444-704
Кривогаштани
• Поттикнување на вработувањето и самовработувањето, претприемништвото и отпочнувањето сопствен бизнис во Општина Кривогаштани;
• Зголемување на оспособена популација за екологијата;
• Почиста средина во Регионот ;
• Зголемена свест на населението за почиста и здрава средина;
• Едукација од различен карактер (трибини,совети ,скрипти,брошури и др.);
• Осврт кон чиста средина и третирање на проблемите на загадување на воздухот, водата, храната;
• Едукација на популацијата за водење на здрав живот;
• Соработка со Локалната самоуправа;
• Реализација на предвидени активности за санација на еколошки проблематики;
• Едукација на населението за користење на хибридни семиња;
• Изработка и реализирање на еколошки Планови и Проекти во Општина Кривогаштани.
/
/
Венко Стомнароски
/
/