Submission #57

Животна средина и природа
Здружение „ИЗВОР“ Кратово
/
izvorkratovo@yahoo.com
078/464-401
Ул. „Јосиф Даскалов“ бр.34 Кратово
Здружението „Извор“ од Кратово е регистрирано и активно работи од 2002 година. По својата дејност и програма ги има опфатено заштитата и унапредувањето на животната средина, природното и културно наследство, како и развојот на руралниот туризам.
Во здружението се вклучени членови од различни професии и занимања кои имаат учествувано на повеќе работилници, обуки и семинари од каде што се стекнаа со соодветни дипломи и сертификати од национално и меѓународно значење. Во рамките на своите досегашни активности, здружението „Извор“ реализираше повеќе проекти финансирани од домашни и странски институции и фондации како што се: Светска банка, УНЕСКО, Европска Унија, Министерство за култура, Министерство за животна средина, Агенцијата за поддршка на земјоделието и руралниот развој и други.
Здружението „Извор“ ja воспостави соработката со партнерски организации од пограничниот регион со Република Бугарија и други организации од соседните земји и Европската унија, како и повеќе организации на локално и нацинално ниво.
Североисточен плански регион,
Локална акциона група “Осоговски лисец“.
Милош Димитровски
5
/