Submission #60

Други
Фондација РЕГИОНАЛНА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА НА ПЕЛАГОНИЈА-ПРЕДА
www.preda.org.mk
preda@preda.org.mk
048/431-580; 075/235-934
ул. Рампо Левката бр. 8, 7500 Прилеп
Регионален Развој- Подобрување на економската состојба и социјалното опкружување во Пелагонискиот регион.
ЦОСВ Италија, МЦМС, АЛДА, Биосфера,
ПОЛИТЕА.
Интегрирана Мрежа за Развој на Пелагонискиот регион, Мрежа за Рурален Развој.
Милена Димитровска
/
1