Submission #186

Лица со посебни потреби
Здружение на слепи и лица со оштетен вид
/
zslov.realnost.gv@gmail.com
072/559-399
ЈП комуналец ул.Светозар Пепоски бр.59 Гостивар
Водење на слепите лица за нивните социјални правни и други нивни потреби.
/
Општински и регионални потреби
Џеват Фејзули
5
/