Submission #187

Животна средина и природа
Здружение Движење за одржлив социоекономски развој ГЛОБАЛ Битола
Здружение Глобал Битола ФБ
Global_bt@yahoo.com
075/575-088
Црвена Вода бр 20 7000 Битола
Поттикнување и охрабрување на граѓаните на Пелагонискиот регион да станат активни креатори и чинители во заедницата и да започнат да прават позитивни промени со цел за добивање на поквалитетен , интегриран одржлив социоекономски развој изразен преку владеење на правото, добро демократско управување, добра социјалната заштита, висок степен на заштита на животната средина, развиена економија и со примена на Европските принципи, директиви и права за интеграција на РМ во Европската Унија.
Соработуваме со сите здруженија од нашиот обем на делување
ИПА механизмот,Рурален парламент,коалиција за јавни услуги итн..
Томе Крстевски
10
/