Submission #188

Организации на потрошувачи
Органиизација на потрошувачи Кочани-Кочани
www.opm.org.mk
potrosuvaci@kocani.gov.mk
071 227 507
Кочани,Ул:Раде Кратовче бр.1 -барака
Информирање за алтернативните форми за решавање на потрошувачките спорови,медијација и др.,во случај на настанати спорови помеѓу трговците и потрошувачите при купување на производи или услуги.
Организација на потрошувачи на Македонија и Транспарентност-Македонија и Организација на ромите
ОПК е непрофитна,невладина,организација основана во 2006 год.во седиште во Кочани членка е на Меѓународната организација за заштита на потрошувачите Consumers International со седиште во Лондон и BEUC-Европската потрошувачка организација со седиште во Брисел.Активностите на ОПК се засноваат на правилата за заштита на потрошувачите донесени од страна на ООН во 1985 год.Покрај централата во Скопје постои и мрежа на Советодавни бироа во Кочани,Скопје,Битола,Штип,Тетово и Охрид.
Претседател-Виолета Зашева
4
0