Submission #190

Животна средина и природа
Здружение на граѓани Еколошко Друштво ТИСОВЕЦ с.Возарци Кавадарци
/
edtisovec@yahoo.com
071/288-506
С.Возарци Кавадарци
Заштита на животната средина, едукација на млади
ДРГЗП-Велес, НВО Зона, СППМД, ПСД Орле, Тиквешки Точакџии, Црвен Крст
ДЕМ, ајде Македонија
Сашко Данов
13
/