Submission #196

Демократија, човекови права и владеење на правото
Здружение за општествена грижа и владеење на правото ”Урбано општество”
http://www.urbanoopstestvo.mk
urbanoopstestvo@gmail.com
078 222 332
Булевар Асном 14-1/18 о.Аеродром Скопје
Целта на постоењето на Здружението на граѓани Урабно Опшество е да даде активен придонес во развојот граѓанското општество во Македонија со пиетет на младиот човек и неговото ингерирање во општеството, да го поттикне волонтирањето како можност за стекнување на искуство и навики за работа, заштита на маргинализираните групи во општеството со посебен осврт на лицата со посебни потреби и нивно интегрирање во општествените токови, промовирање и развој на демократија и демохристијански вредности, промовирање на спорт и здрав живот
Соработката со невладини организации и државни органи по прашања од заеднички интерес за промоција на потребите и проблемите на младиот човек, соработката со стучни организации и институции, невладини и хуманитарни организации и поединци, како во Република Македонија така и во странство. Сето ова реелаизирајќи го преку следниве програмски задачи и активности:
• Остварување и унапредување на човековите права
• Политичко образование
• Цивилно општество
• Локална самоуправа
• Меѓуетнички односи
• Владеење на правото
• Менаџмент на човекови ресурси
• Oбезбедување на севкупна општествена грижа и третман на лицата со интелектуална попреченост и нивните семејства како и остварување и заштита на нивните економски, социјални, хуманитарни, здравствени,културни,образовни, спортски и други права
• Соработка со здруженија на граѓани, фондации, единици на локалната самоуправа, и други организации чии цели се компатибилни со целите на
• Други области на општсетвениот живот
• Academic Society “Novi Beograd” – College of tourism - Belgrade, Serbia;
• Dolno Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom “Ostoja” – Wroclaw, Poland;
• EUROSUD NGO-Non Profit Organisation - Triggiano, Italy;
• Young Steps Youth Club - Kırşehir, Turkey;
• Marmara Gençlik İnsiyatifi - Istanbul, Turkey;
• United Societies of Balkans - Thessaloniki, Greece;
• Walk Together Association - Letoseroui, Bulgaria;
• Youth Inclusion Association - Esenyurt, Istanbul;
• Youth Support Centre YSC - Lubin, Ukrine;
• Central European Trainers Platform - Olava, Poland;
• TMD 2000 - Wroclaw,Poland;
• Свет за сите - Скопје
• Студентски Парламент на УКИМ-Скопје;
• ЕСАП - Прилеп
CET Platform Macedonia / ЦЕТ платформа Македонија
М-р Мартин Серафимов
15-20
2