Submission #66

Култура
Здружение за афирмација на културните вредности и заштита на културно наследство „ИНСТИТУТ ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО“
/
Institut.nasledstvo@gmail.com
072/270-783
Бул. Партизански одреди бр. 70В-1/003 т.ц Алуминка, 1000 Скопје
ИКН е независна културна заедница која работи на подигнување на нивото на заштита на културното наследство на Република Македонија и негова промоција во светот, креира простор за делување на алтернативни, независни, креативни културни работници и млади со цел да се издигнат вредностите на културното живеење.
ИКН своите цели ги остварува преку културен активизам, образовна, советодавна и организациска поддршка, мотивирање, информирање и покренување јавни дебати.
/
/
Дарко Божиновски
3
/