Submission #71

Култура
Здружение за култура и развој на креативни индустрии КУЛТ - ТРАНЗЕН
www.tranzen.com.mk
kult.tranzen@gmail.com
070/453-573
Бул. Маршал Тито бр. 14/3/12, 2400 Струмица
Главни области на делување се:
- Развој на културните политики на локално и национално ниво;
- Афирмирање на независна културна сцена и алтернативни практики во културата;
- Промовирање и негување на традиционалните културни вредности;
- Развој на креативни индустрии;
- Анимација на младите и маргинализирани групи и нивна инклузивност преку културата и уметноста;
- Развивање на културата и уметноста;
- Поттикнување на истражувачката дејност од областа на етнологијата, етнографијата и културните политики во земјата и регионот.
Лабин Арт Експрес од Хрватска
/
Јасмина Мазгалиева
2
5