Submission #72

Деца, млади и студенти
Здружение за млади и спорт Милениум - Гостивар
/
a_brez@yahoo.co.uk
075/720-205
ул.137 бр.7а 1230 Гостивар
Остварува и развива активности во областа на младите, спортот и екологијата. Помагање и придонесување кон ширењето и развојот на едукацијата, граѓанското општество и вклучување на младите и други заинтересирани страни преку поврзување, консултирање и координирање со други институции и организации од сродна област.
/
/
Александар Брезовски
5
/