Submission #221

Развој на граѓанското општество
Здружение ВРЕДИТ ДА СИ ОД КИЧЕВО
/
vredit.da.si.od.kicevo@gmail.com
/
Ул.Арсо Војвода бр.64 ,Кичево
1. Заштита и унапредување на животната средина ,ширење на еколошките знаења и унапредување на еколошкото образование
2. Хуманитарни активности со цел да им се помогне на сиромашните семејства и луѓето со посебни потреби
3. Соодветното образование на одличните ученици
4. Развивање на културата ,уметноста и традиционалните вредности
5. Заштита на човековите права и развој на човековата слобода
6. Развој ,поттикнување и унапредување на спортот
7. Медицински активности со цел да им се помогне на луѓето кои имаат потреби
Здружение на власи Јанчица од Кичево,Гајрет , НВО Бела кула -Кичево
/
Миле Јовески
20
/