Submission #227

Деца, млади и студенти
Здружение Интерактивна мрежа за образование и ресурси – ИМОР, Битола
www.imor.org.mk
Jove.jankulovski@yahoo.com
070/339-229
Милтон Манаки 17, 7000 Битола
Конкретни цели на организацијата
• Да ја охрабрува и потпомага младината од сите колективитети и заедници во земјата, Балканот и интернационално во заедничкото работење на јакнењето на човечките права, демократијата, меѓу-етничкото разбирање и толераниција, преку-граничната соработка и сите други начини на соработка помеѓу младите.
• Да ја охрабри младината од сите земји да учи и работи заедно користејќи ги телекомуникациите и технологијата, да го зајакне светскиот мир и да заземе активно место во решавањето на глобалните проблеми кои го засегаат светот.
• Да се развиваат пријателски односи меѓу младината од сите народи базирани на принципот на еднакви права и самоопределување на луѓето.
• Да се работи самостојно и соработува со други организации и институции на подобрувањето на животот на припадниците на маргинализираните групи и хендикепираните лица, во државата и надвор од неа.
• Да ги унапредуваат и поттикнуваат човековите права и основните слободи за сите без оглед на пол, раса, јазик, култура и религија.
• Да се охрабрува и помага воспоставувањето на мостот меѓу образованието и заедницата, со акцент на вклучување на сите заинтересирани страни во образовниот процес.
• Да се помага во вклучувањето на маргинализираните групи во образованието и он-лине проектната работа.
• Да помогне во идентификацијата и споделувањето на различните, но комплементарни искуства од образовните, академски и други национални организации со поддржување на образовната инфраструктура и традициите низ светот.
• Да се споделуваат образовни и други ресурси со висок квалитет достапни во различните ИМОР центри.
• Да се обезбеди глобална инфраструктура за образовна мрежа отворена за сите чиј концепт базира на акција.
• Да се споделува телекомуникациска технологија, образовни методи и други ресурси со младински организации, училишта или индивидуи кои сакаат да ги постигнат ИМОР целите.
• Да потпомогнат во воспоставувањето на програми за обука и поддршка во секој глобален центар.
• Да се прошири мрежата на финансиската и операционата поддршка на ИМОР центрите низ светот.
• Да се работи со организации кои опфаќаат повеќе програми, академски тела и универзитети и невладини организации и влади за да се воспостави глобална заедница на засегнати организации и граѓани со изразена цел на поддржување на младината во светот во развивање и имплементација на образовни и хуманитарни проекти, посебно проекти кои се наменети за добробит на човештвото и благосостојбата на планетата на која живееме.
• Да се развие и одржува високо квалитетна образовна иновација.
• Да се поттикнува интегрирање на информационата и комуникационата технологија во секојдневниот образовен процес.
• Да се помага во овозможувањето на пристап до Интернет на маргинализираните групи и хендикепираните лица.
Фондација ИООМ Скопје, Македонски центар за меѓународна соработка - МЦМС, МЦГО, Друштво за заштита на животните “Срна” Скопје; Колегиум Битола; Биосфера Битола, МКЦ Битола.
Форум на граѓански здруженија на Битола, Коалиција СЕГА, CIVIS – Асоцијација на невладини организации од ЈИЕ, PHILIA – Асоцијација на мултиетнички градови од ЈИЕ
1
20
2