Submission #230

Социјална грижа (хуманитарни)
Адвентистичко добротворно здружение АДРА Скопје
adra.org.mk
adra.makedonija@gmail.com
077/756-000
Ул.Влае бр.42
Хуманитарни активности со посебен осврт на помош на екстремо загрозени и ранливи категории на деца , млади и жени од рурарните средини,социјално предприемништво и подршка на млади и жени за развој на самоодржливи бизниси.
Црвен Крст,Љубезност, Есма и Стево Теодосиевски .
СИТЕ СИТИ
Ванчо Трајковски
40
3