Submission #231

Лица со посебни потреби
Хуманитарно Доброчинително Здружение „СВЕТА МАЈКА ТЕРЕЗА”
www.facebook.com/saintmotherteresamacedonia/
ngosaintmotherteresa@gmail.com
072/306-418
Куманово, ул.Бајрам Шабани бр.150
Хуманитарно Доброчинително Здружение „СВЕТА МАЈКА ТЕРЕЗА“ е доброволно, хуманитарно, доброчинително, непрофитно, невладино, непартиско здружение на граѓани, формирано со слободно здружување на граѓаните заради остварување, заштита и усогласување на своите интереси и уверувања за унапредување на граѓанското општество и локалните заедници, како и заради вршење на дејности и активности за поттикнување на моралните вредности, зајакнување на меѓуетничките односи и економски развој на територијата на Македонија и пошироко, а во согласност со Уставот и Законот.
Хуманитарно Доброчинително Здружение „СВЕТА МАЈКА ТЕРЕЗА“ доброволно ќе допринесе за ублажување на последиците на можна економска криза, општествена и социјална криза, ќе организира хуманитарни активности за време на секаков вид на кризи, низ своите хуманитарни и доброчинителни активности ќе допринесе и ќе се обиде да обезбеди минимални услови за егзистенцијата на социјално загрозените семејства, помош на семејства со еден самохран-родител, семејсва со лица со попреченост во развојот, лица со посебни потреби, хендикепирани односно инвалидизирани лица, ќе се фокусира и на помош на децата без родители, старите лица без семејства и сл.
Хуманитарното Доброчинително Здружение „СВЕТА МАЈКА ТЕРЕЗА“ преку донации ќе организира едукативно-образовни активности во вид на курсеви за сите горанаведени лица кои имаат потреба но немаат можности. Ќе организира културни и спортски манифестации со хуманитарен карактер за хуманитарни акции по потреба. Ќе подржи секаков вид на едукација на младите во вид на финансиска помош, помош со учебници, школска опрема, електронска опрема или друг вид на помош според можностите и тоа во земјата и надвор од неа низ целиот свет доколку за таква помош има можност или одредена донација.
Ќе организира активности за чување и унапредување на човечкиот амбиент, воспоставување и култивирање на хуманитарни чувства меѓу луѓето. Ќе организира Собирање на помош со хуманитарни акции и проекти преку донатори, ќе организира собирање на хуманитарна помош преку акции за прехранбени артикли, облека, лекови,собирање на парични средства од членовите, разни донации од слични здруженија во Македонија и надвор од неа низ целиот свет.
Помошта ќе се дава на семејствата и лицата без разлика на нација, раса, јазик, пол и религија. Давање на правна помош на сиромашни лица. Ангажирање против секој вид на насилство, култивирање на мирот и љубовта меѓу луѓето.
1. Здружение на граѓани „Граѓански Развој-ГР”- с. Ваксинце -Липково
2. ХДЗ „Мајка Тереза”- Струга
3. „УНХЦР Македонија” - Скопје
4. „Каритас ОЦР Виена”- Австрија
/
Беким Салиу (претседател)
8
/