Submission #233

Лица со посебни потреби
ЦПЛИП ПОРАКА Крива Паланка
/
porakakrivapalanka@gmail.com
071/267-263, 076/250-374
Никола Тесла бб
Помош на лица и семејства во остварување на правата од областа на социјалната и детската заштита, згрижување во заедница вон семејни заедници.
РЦПИЛП Порака, Локална Самоуправа, Црвен Крст, ЈУМЦСР, други здруженија и фондации.
4снет куманово
Иле Коцевски
19