Submission #2

Развој на граѓанското општество
Здружение на граѓани за демократија Тогетхер Мацедониа Битола
/
togethermacedonia@gmail.com
078/208-567
Ул. Анести Пановски 111, 7000 Битола
Together Macedonia е невладина организација формирана во Битола во 2007 година. Како организација која за мисија и цел има да ја олесни меѓусебната соработка на млaдите со различни профили, меѓуетничка соработка, сограѓанство, мир и толеранција, запознавање на другите култури, вредности и обичаи, подигање на јавната свест и зајакнување на граѓанското општество во Република Македонија, унапредување на процесот на мобилнст на младите луѓе, унапредување на личниот и професионален развој на младите луѓе во Република Македонија, поттикнување на креативноста кај младите луѓе, зајакнување на улогата и капацитетите на НВО и укажување на потребните и можни реформи во институциите, промовирање на евро-атланските вредности, демократија, пазарна економија, рамноправност, еднаквост и недискриминација и како организација која работи на локално и интернационално ниво, организираме локални активности од различен карактер како јазични курсеви, изложби, работилници на различни тематики, организирање на локални настани, учество во локални настани, развивање на волонтерството на локално ниво и интернационални активности како младински размени, семинари и обуки, ЕВС европски волонтерски сервис.
Здружение за еднакви можности Семпер; Организација на жени на општина Битола; Здружение на жени Престиж; Женска граѓанска иницијатива Клеа; Центар за човекови права Амос; ИТ Креатив; Здружение за заштита на правата на жените Ернестин; Корали; Црвен Крст Битола; Имка Битола; МКЦ Битола; Баирска светлина Битола и др.
Национален Младински Совет на Македонија-национално ниво,
Together Network-интернационално ниво.
Никола Ивановски
10
1