Submission #244

Социјална грижа (хуманитарни)
Здружение на граѓани за помош на бездомници социјално загрозени семејства и поединци ЉУБЕЗНОСТ
https://www.facebook.com/ljubeznost/
vistinskidelanaljubeznost@yahoo.com
078/263-792
Бул. Кочо Рацин бр.30/1-3, 1000 Скопје
Помош и поддршка на бездомници и социјално загрозени лица преку хуманитарни активности, процес на ресоцијализација и реинтеграција и давање на јавни услуги. Развивање на социјално претприемништво.
МЦМС, Новинари за човекови права, CEED HUB, Центар за одржливи иницијативи, Покров – Струмица, Асоцијација Мисла, Адра, Go Green, Фондација Телеком, Црвен крст
Сите Сити – Ајде Македонија, ВСС Ефект-Банка за храна, Мрежа за финансиска одржливост на ГО КОНЕКТ
Тони Станковски
40
Хонорарно на проекти 10