Submission #84

Демократија, човекови права и владеење на правото
Здружение на граѓани „Центар за граѓански комуникации“ Скопје
www.ccc.org.mk
center@ccc.org.mk
02/3213-513
Скопје, бул. Кочо Рацин, 26-1/2
Антикорупција и добро владеење (јавни набавки, слободен пристап до информации од јавен карактер, транспарентност), економски развој (пристап на микропретпријатија до јавните набавки), медиуми (истражувачко новинарство) и градење капацитети (обуки).
ФООМ, МЦМС, БИРН Македонија, Фокус, Ехо и др.
- Платформа на граѓански организации за борба против корупцијата
- Балкан тендер воч.
Претседател - Герман Филков
/
8