Submission #85

Деца, млади и студенти
Здружение Студентски Парламент при Технолошко технички факултет Велес
http://ttfv.uklo.edu.mk/index.php/mk/2012-11-23-08-17-17/2013-11-03-15-40-30
spttfv@gmail.com
071/508-704
Димитар Влахов бб, Велес

Дејности на други организации врз база на зачленување, неспомнати на друго место – шифра 94.99
Совет на млади на општина Велес,
Студентски Парламент при УКЛО,
ОО Црвен крст Велес,
Фондација Фокус,
Национална асоцијација на академски престижни граѓани,
Студентски сојуз ТМФ Белград,
Студентски сојуз Технолошки факултет Нови Сад,
Младинска иницијатива „сакам – можам“.
Мрежа за развој на млади претприемачи,
Студентски Парламент при УКЛО,
Национална асоцијација на академски престижни граѓани.
Александар Савески
30
/