Submission #245

Деца, млади и студенти
Извиднички Одред „Ластовица“
www.iolastovica.org.mk
Iolastovica.kocani2016@gmail.com
076/376-797
Ул:„Борис Трајковски“ бр.42- Кочани
Граѓаните се здружени во Здружението заради остварување на поширок заеднички интерес.
Мисијата на здружението е да придонесе во образованието на младите луѓе низ систем на вредности засновани врз Извидничкиот Завет и Закони, да помогне во изградба на подобар свет каде што луѓето се самоисполнети како индивидуи и имаат конструктивна улога во општеството.
Целта на одредот е да придонесува во развојот на младите луѓе, во достигнувањето на нивните потполни физички, интелектуални, општествени и духовни можности како поединци, како одговорни граѓани и како членови на нивните локални и национални заедници, како и меѓународната заедница.
Основни цели на Здружението се да ги охрабри младите луѓе да:
1 научат да се почитуваат себе си и другите, светот во кој живеат и околината која ги опкружува;
2 имаат јачина на карактерот за да го разликуваат правилното од погрешното и да го разберат влијанието на нивните делувања на себе си и на другите;
3 ги слушаат и почитуваат другите, нивните идеи и верувања;
4 ја покажат смелоста што им е потребна за да се придржуваат на принципите на нивното верување, но исто така да имаат понизност да го променат истото врз основа на забелешките;
5 бидат јаки кога се во неволја, но и да бидат желни да побараат помош или совет кога им е потребно;
6 реагираат на неправда и да помогнат во изградбата на праведно општество;
7 имаат храброст да ги зграбат можностите и да ги следат своите сништа;
8 бидат способни да смислат идеи и да направат план во кој ќе се видат себе си;
9 пробаат да го дадат најдоброто од себе и никогаш да не се плашат од неуспех;
10 играат конструктивна улога во нивното општество и да им помагаат на оние околу нив, на кои им е потребна помош;
11 ја научат вистинската вредност на нештата и важноста на семејството и пријателството;
12 водат активен и здрав живот;
13 ги разберат важноста и користа на образованието во сите негови форми;
14 ја разбeрат и слават својата култура и културата на другите.


Своите цели и задачи здружението ги остварува преку утврдена Програма за работа, односно преку следниве активности:
- организирање на конкретни програмски активности;
- спроведување на заеднички проекти;
- организирање на конференции, семинари, обуки и друг вид на активности;
- поттикнување на иницијативи кај надлежните органи и институции во насока на остварување на целите на Здружението;
- медијација;
- врши и други работи предвидени со својот Статут;
Сите извиднички одреди во Република Северна Македонија, МЕД (Македонско еколошко друштво), Младински организации (планинари, велосипедисти, екологисти, Црвен Крст- Кочани)
Сојуз на извидници на Македонија , Локална самоуправа – Кочани
М-р Жаклина Стојчева-Јорданова
30
/