Submission #247

Демократија, човекови права и владеење на правото
Здружение Регионален центар за одржлив развој РЦОР Кратово
/
regionalencentarkratovo@gmail.com
078/672-031
Ул.Гоце Делчев бр.24 Кратово
Развој на демократирјата и заштита на човекопвите права.
НВО од Североисточниот плански регион
Рурална мрежа на Македонија
Гоце Стојанпвски
30