Submission #249

Демократија, човекови права и владеење на правото
Комитет за заштита на правата Скопје
http://www.kodeks.kzp.eu.mk
komitetzapravata@gmail.com
071/279-517
ул. „Васил Ѓоргов“ 24/46 Скопје
Мисија на КОМИТЕТОТ ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВАТА се унапредени слободи и права на човекот и граѓанинот; почитувани уставни гаранции на основните слободи и права; владеење на правото; законито функционирање на правосудниот систем, детектирање и евидентирање на повредите на правата и современа промена на регулативата; разгледување на последиците од непочитувањето на владеењето на правото при функционирањето на правосудните институции; почитување на темелни вредности на уставниот поредок и современ развој на пенитенцијарен систем.
Комитетот особено се залага за исправање на направените повреди во т.н.„политички мотивирани судски случаи“. Комитетот се залага за враќање на правдата и преиспитување на неправичните судски постапки секаде каде што тоа е можно, согласно постојната и нова, дополнителна регулатива. Комитетот се залага за таква реформа на правосудниот сектор со која во иднина ќе спречи можноста било кој драстично да ги повреди правата на граѓаните.
Здружение за истражување, анализи и развој ЗЕЛЕНА ЛУПА Скопје; Здружение за истражување и развој на општеството ФОРУМ ПЛУС Скопје; Здружението на граѓани „Човекот над профитот“ Скопје; Здружение за заштита на граѓанските права „Но Пасаран“ Скопје; Здружение на граѓани „Гласен текстилец“ од Штип; Конфедерација на синдикални организации на Македонија од Скопје
Здружение за истражување, анализи и развој ЗЕЛЕНА ЛУПА Скопје; Здружение за истражување и развој на општеството ФОРУМ ПЛУС Скопје;
Марјан Маџовски
25
/