Submission #253

Рурален развој
Здружение на граѓани С.Василиј с.Куратица
www.kuratica.eu
svvasilij@yahoo.com
075/657-999
С.Куратица
Здружението на граѓани Св.Василиј основано на ден 02.03.2002 год. се грижи пред се за зачувување на традициите во с.Куратица пред се Василичарскиот карневал, како и развој на руралниот туризам преку организирање на разни менифестации едукациии од страна на екологијата итн.
Здружение на граѓани Спасовден –Лескоец Охрид, Здружение на граѓани Иднина с.Куратица, Месна заедница Куратица
/
Ангелоски Горан
50
0