Submission #90

Социјална грижа (хуманитарни)
Легис
www.legis.mk
info@legis.mk
078/299-415
ЦВЕТАН ДИМОВ 4/1-5, Скопје

Невладина организација, глас на потребите на заедницата. Легис својата дејност ја фокусира на обезбедување на хуманитарна помош, и заштита на основните права и слободи на луѓето, било тоа од земји со природни непогоди, или од војна или слични несреќи. Приоритет дава на регионите, или луѓето од региони опфатени со војна и луѓето или зоните опфатени со катастрофи.
Fondation Open Society Macedonia
www.fosm.mk,
Secours Islamique France
www.secours-islamique.org ,
People in need
www.peopleinneed.cz,
ASB (Arbeiter Samariter Bund)
www.asb.de,
Human Appeal
www.humanappeal.org.uk,
Caritas Austria
www.caritas.at,
Al Khair Fondation
www.alkhair.org.
/
Jaсмин Реџепи
45
21