Jавен повик за избор на член на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество во областа Заштита на животната средина

Генералниот секретаријатна Владата објавува Jавен повикза избор на член на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општествоод редот на здруженијата и фондациите за областаЗаштита на животната средина.Пријавата со целокупната документација треба да се достави преку пошта, на адреса: Влада на Република Северна Македонија, Генерален секретаријат, Одделение за соработка со невладини организации, бул. „Илинден“ бр.2, 1000 Скопје, со назнака: „Пријава за избор на член на Советот“ или да се достави лично во архивата на Одделението за соработка со невладини организации на Генералниот секретаријат, од 8:30 до 15:30 часот. Рокот за поднесување на пријавите е до 17 ноември 2021 година.

Јавен повик

Пријава

 

Macedonian