Të nderuar përfaqësues të sektorit civil,

 

Njësia për bashkëpunim me organizatat joqeveritare në Sekretariatin e Përgjithshëm të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë ka përgatitur Raport për masat dhe aktivitetet e realizuara nga Strategjia për bashkëpunim të Qeverisë me Sektorin Civil (2012 - 2017) në vitin 2014. Mendimet dhe sugjerimet tuaja për plotësimin e materialit me aktivitete në të cilat organizata juaj është përfshirë mund t'i dërgoni me e-mail në nvosorabotka@gs.gov.mk deri më 9 mars 2015.

Извештај 2014

Извештај 2014 - Tабеларен дел

Albanian