Jump to Navigation

Комисија за организации со статус од јавен интерес

Почитувани посетители,

 

Согласно Законот за здруженија и фондации („Службен весник на Република Македонија", бр.52/10 и 135/11) и Правилникот за начинот и критериумите за избор, како и причините за престанок на вршењето на работата на претседателот и членовите на Комисијата за организации со статус од јавен интерес („Службен весник на Република Македонија" бр.142/10), на 02.03.2012 година, Владата на Република Северна Македонија формираше Комисија за организации со статус од јавен интерес.

 

Надлежностите на Комисијата се:

  • дава предлози за доделување и престанок на статус на организација од јавен интерес до Владата на Република Северна Македонија;
  • разгледува и дава мислења по деловни и финансиски извештаи за работата на организациите со статус од јавен интерес;
  • предлага поведување прекршочна постапка и
  • го утврдува годишниот извештај за својата работа за претходната година и го објавува на веб страна

Административно-техничките работи на Комисијата ги врши Одделението за соработка со невладини организации на Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија.

 

ДОКУМЕНТИ:

 

 

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

КОМИСИЈА ЗА ОРГАНИЗАЦИИ СО СТАТУС ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС

 

Булевар "Илинден" бр.2

1000 Скопје
телефон: +389(0)2 3 118 022 локал 191Одделение за соработка со невладини организации

на Генералниот секретаријат на Владата

Бул: Илинден бр.2

1000 Скопје, Република Северна Македонија

Телефонски број: 02/3118022 локал 191 или 307

nvosorabotka@gs.gov.mk

Спроведување на стратегија

Финансиска поддршка

Предлози од граѓански сектор

 

Copyright © 2015 nvosorabotka.gov.mk

 

Содржините на оваа страница можат да се објавуваат

без посебна дозвола со наведување на изворот.

Book | by Dr. Radut