Совет за соработка меѓу Владата и граѓанското општество

Почитувани посетители,

 

Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество е советодавно тело на Владата за унапредување на соработката, дијалогот и поттикнување на развојот на граѓанското општество во Република Северна Македонија. Советот ја следи и анализира јавната политика која влијае на околината во која се развива граѓанското општество; иницира донесување на нови или изменување и дополнување на постојните прописи за унапредување на правната и институционалната рамка за делување на организациите; дава мислење по предлози на закони, стратегии, програми и други правни акти кои се однесуваат или влијаат на развојот и на делувањето на граѓанското општество; спроведува активности за подигање на свеста за промовирање на култура  на соработка и партнерство; учествува во подготовката и го следи спроведувањето на Стратегијата за соработка на Владата со граѓанското општество и Акцискиот план за спроведувањето на Стратегијата, преку разгледување на квартални извештаи за напредокот на спроведувањето на Стратегијата; дава мислење на годишно ниво за реализација на Стратегијата за соработка на Владата со граѓанското општество; ја следи и анализира вклученоста на организациите во процесот на креирање на јавната политика преку доставените извештаи за спроведени консултации од страна на органите на државната упава и дава препораки за нејзино унапредување; дава предлози при планирањето на областите и специфичните приоритети за финансирање на активности на организациите од Буџетот на Република Северна Македонија, врз основа на елаборирана секторска анализа на надлежните органи на државната управа; ги разгледува годишните извешта на Владата и органите на државната управа за финансираните програми и проекти на организациите и дава препораки; разгледува предлози поднесени од организации и зазема ставови по прашања поврзани со овозможувачка средина за организациите; номинира претставници на граѓанското општество во советодавни и работни тела; усвојува годишен извештај за својата работа за претходната година, што го објавува на веб страната на Генералниот секретаријат - организациона единица за соработка со граѓанското општество и го доставува до Владата и јавноста за информирање. Административно-техничките работи на Советот ги врши Одделението за соработка со невладини организации на Генералниот секретаријат на Владата.

Брошура:Совет за соработка меѓу Владата и граѓанското општество - ДИЈАЛОГ И ЗАЈАКНУВАЊЕ

Видео: Совет за соработка меѓу Владата и граѓанското општество

_____________________________________________________________________________

ДАТУМ
БРОЈ НА СЕДНИЦА
ЗАПИСНИК
6.10.2022 7-ма седница на Советот Нацрт-Записник
6.04.2022 6-та тематска седница на Советот Записник
17.03.2022 5-та (дописна) седница на Советот Записник
10.2.2022 4-та (дописна) седница на Советот Записник
23.12.2021 3-та седница на Советот Записник
18.11.2021 2-ра седница на Советот Записник
15.9.2021 1-ва (конститутивна) седница на Советот Записник
3.6.2021 32-ра (дописна) седница на Советот Записник
22.4.2021 31-ва (дописна) седница на Советот Записник
15.3.2021 30-та (дописна) седница на Советот Записник
29.1.2021 29-та (дописна) седница на Советот Записник
20.1.2021 28-ма (дописна) седница на Советот Записник
28.12.2020 27-ма (дописна) седница на Советот Записник
7.12.2020 26-та тематска (дописна) седница на Советот Записник
2.12.2020 25-та (дописна) седница на Советот Записник

2.11.2020

24-та (дописна) седница на Советот

Записник

24.9.2020

23-та седница на Советот

Записник

30.7.2020

23-та (дописна) седница на Советот

Одложена

19.6.2020 22-ра (дописна) седница на Советот Записник
5.6.2020 21-ва (дописна) седница на Советот Записник
16.4.2020 20-та (дописна) седница на Советот Записник
26.3.2020 19-та (дописна) седница на Советот Записник
10.12.2019 18-та (дописна) седница на Советот Записник
25.11.2019 17-та седница на Советот Записник
28.10.2019 16-та седница на Советот Записник
24.9.2019 15-та седница на Советот Записник
27.8.2019 14-та седница на Советот Записник
4.7.2019 13-та седница на Советот Записник
22.5.2019 12-та седница на Советот Записник
19.3.2019 11-та седница на Советот Записник
7.3.2019 10-та седница на Сoветот Записник
12.2.2019 9-та седница на Советот Записник
11.12.2018 8-ма седница на Советот Записник
26.11.2018 7-ма седница на Советот Записник
9.10.2018 6-та седница на Советот Записник
13.9.2018 5-та седница на Советот Записник
13.6.2018 4-та седница на Советот Записник
30.5.2018 3-та седница на Советот Записник
14.5.2018 2-ра седница на Советот Записник
16.4.2018 Конститутивна седница на Советот Записник
Macedonian
НОМИНИРАНИ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР ВО СОВЕТОДАВНИ И РАБОТНИ ТЕЛА
Орган на државна управа Име на советодавно/работно тело Член Граѓанска организација Заменик член Граѓанска организација Датум на номинирање од Советот
Министерство за локална самоуправа Секторската работна група за регионален и локален развој Лилјана Јоноски liljana.jonoski@gmail.com   Здружение Рурална коалиција Куманово Марјан Николов makmar2000@yahoo.com Центар за економски анализи Скопје 7/3/2019
Ана Чоловиќ-Лешоска ana@ekosvest.com.mk Здружение Центар за истражување и информирање за животната средина Еко-свест Скопје Центар за економски анализи Скопје 7/3/2019
Секретаријат за европски прашања ИПА мониторинг комитетот за следење на напредокот на спроведувањето на ИПА 2014-2020 Гоце Коцевски gkocevski@myla.org.mk

(Сектор владеење на правото и фундаментални права)
Македонско здружение на млади правници – МЗМП Скопје     4/7/2019
Давор Пехчевски davor.pehchevski@gmail.com

(Сектор животна средина и просторно планирање)
Центар за истражување и информирање за животната средина Еко-свест, Скопје     4/7/2019
Марија Савовска marijasavovska@gmail.com

(Сектор демократија и владеење)
Здружение за унапредување на родовата еднаквост АКЦИЈА ЗДРУЖЕНСКА     4/7/2019
Сузана Пецаковска suzana.pecakovska@yahoo.com

(Сектор образование, вработување и социјална политика)
Фондација Отворено Општество – Македонија     4/7/2019
Игор Георгиев elipsacod@gmail.com

(Сектор конкурентност и иновации)
Центар за одржлив развој ЕЛИПСА, Куманово     4/7/2019
Ивана Срцева-Синадиновска srcevaivana@gmail.com

(Сектор земјоделство и рурален развој)
Здружение за локален и рурален развој     4/7/2019
Министерство за труд и социјална политика Секторскиот мониторинг комитет на годишната Акциска програма 2017-Акција 4- Поддршка на ЕУ за вработување, образование и социјална политика Наташа Анѓелеска natasa.angjeleska@fosm.mk

(Област образование)
Фондација Отворено Општество Македонија Дамјан Николовски d.nikolovski@disleksija.org.mk

(Област образование)
Здружение за дислексија АЈНШТАЈН 4/7/2019
Зоран Илиески zoran@sega.org.mk

(Област вработување)
Коалиција на младински организации СЕГА Тони Станковски stankovski.toni@yahoo.com Здружение на граѓани за помош и поддршка на бездомници, социјално загрозени семејства и поединци ЉУБЕЗНОСТ СКОПЈЕ 4/7/2019
Васка Драшковиќ vaskadras@gmail.com

(Област социјална политика)
Здружение на граѓани СОС Детско село Македонија ИвонаСталевска                  ivona.stalevska@fosm.com

(Област социјална политика)
Фондација Отворено Општество – Македонија  4/7/2019
Министерство за труд и социјална политика Секторската работна група „Образование, вработување и социјална политика“ за ревизија на Програмата за реформи во вработувањето и социјалната политика – ЕСРП 2020 Љупчо Тошев lj.tosev@ace.org.mk Фондација Агро-центар за едукација     4/7/2019
Томислав Гајтановски gajtanoski@ymail.com; tomislav@sega.org.mk Коалиција на младински организации СЕГА     4/7/2019
Сузана Велковска suzana.velkovska@fosm.com Фондација Отворено општество –Македонија     4/7/2019
Министерство за внатрешни работи Предлог-план на мерки, активности и динамика за спроведување на процесот на проверка (ветинг) на вработените во Министерството за внатрешни работи Зоран Дранговски zdrangovski@myla.org.mk Македонско здружение на млади правници, Скопје     27/08/2019
Слаѓана Тасева staseva@transparency.mk Здружение Транспаренси Интернешнл, Македонија, Скопје     27/08/2019
Сибел Амет sibel.amet@mhc.org.mk Здружение Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија, Скопје     27/08/2019
Влада на Република Северна Македонија Комисија за распределба на финансиски средства наменети за финансирање на програмски активности на здруженија и фондации од Буџетот на РСМ за 2019 година, како набљудувачи Јане Чаловски yanecalo@gmail.com Јадро Асоцијација на независната културна сцена Скопје
 
    27/08/2019
Љупчо Петковски  petkovski4@gmail.com Здружение на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики Евротинк-Центар за европски стратегии Скопје     27/08/2019
Министерство за животна средина и просторно планирање Имплементација на еколошката мерка за субвенционирање на граѓаните со високоефикасни инвертер клима уреди за потребите на домаќинствата  во општините Битола. Кичево, Тетово и Градот Скопје Марио Вељковиќ mario.training@gmail.com Движење за околината Молика - ДОМ Битола     28/10/2019
Аријанит Џафери arijanitx@yahoo.com Еколошко здружение –Движење Еко герила Тетово     28/10/2019
Билјана Дуковска biljana_dukovska@yahoo.com Македонската платформа против сиромаштија – МППС Скопје8.     28/10/2019
Национална Комисија за УНЕСКО -Министерство за култура Комитетот за управување со сливот на Охридското езеро Александра Бујароска aleksandra.bujarovska@hotmail.com Еколошкото здружение на граѓани Фронт 21/42      25/11/2019
Влада на Република Северна Македонија Комисија за распределба на средствата по Огласот за финансиска поддршка на здруженија и фондации за мерки за справување со COVID-19 кризата Уранија Пировска Uranija.Pirovska@Mhc.org.mk Здружение Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија Скопје     5/6/2020
Јане Чаловски yanecalo@gmail.com Јадро Асоцијација на независната културна сцена Скопје     5/6/2020
Министерство за локална самоуправа Заеднички работни групи за програмите за прекугранична соработка во рамки на ИПА 3 (2021-2027) Светлана Петковска  svetlana61@mail.com

 (Програма за прекугранична соработка Република Северна Македонија – Република Албанија 2021-2027 во рамки на ИПА 3)
Организација на жени на Општина Битола-Битола     24/09/2020
Сања Ристиќ sanja.ristic@innovationlab.mk

(Програма за прекугранична соработка Република Северна Македонија – Република Косово 2021-2027 во рамки на ИПА 3)
СМАРТ АП-Лабораторија за социјални иновации-Скопје     24/09/2020
Ивана Петровска ivana.petrovska@aldaintranet.org

(Програма за прекугранична соработка Република Северна Македонија – Република Србија 2021-2027 во рамки на ИПА 3)
Подружница на Асоцијација на агенции за локална демократија АЛДА-Скопје Арсенија Дејаноска-Сарагинова arsenija.interpartes@gmail.com Здружение за значење на еколошкото образование за осовременување на образовниот процес ЗЕОООП-Скопје 24/09/2020
Игор Георгиев elipsacod@gmail.com

(Програма за прекугранична соработка Република Северна Македонија – Република Бугарија 2021-2027 во рамки на ИПА 3)
Центар за одржлив развој ЕЛИПСА- Куманово Ивана Балабанова balabanovaivana@gmail.com Здружение за значење на еколошкото образование за осовременување на образовниот процес ЗЕОООП-Скопје 24/09/2020
Ацо Ристовски ace.ristovski@apollonia.com.mk

(Програма за прекугранична соработка Република Северна Македонија – Република Грција 2021-2027 во рамки на ИПА 3)
Фондација Аполонија- Гевгелија Горан Саздов gsazdov@gmail.com Здружение на граѓани за образование и обука од областа на танцот и културно-уметнички активност БИТРИКС КРУ-Скопје 24/09/2020
Министерството за труд и социјална политика Заеднички консултативен комитет за граѓанското општество на Европската Унија и Република Северна Македонија Благица Петрески blagica.petreski@finacethink.mk Финанце Тхинк - Институт за економски истражувања и политики Скопје Зоран Илиески (набљудувач) zorani@sega.org.mk Коалиција на младински организации СЕГА Прилеп 2/11/2020
Данче Даниловска–Бајдевска dance.danilovska@fosm.mk Фондација Отворено општество – Македонија     2/11/2020
Главен штаб за управување со кризи Главен штаб за управување со кризи, учество во работата без право на глас Уранија Пировска Uranija.Pirovska@Mhc.org.mk Здружение Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија Скопје     2/12/2020
Зоран Дранговски zdrangovski@myla.org.mk Македонско здружение на млади правници Скопје     2/12/2020
Влада на Република Северна Македонија Комисија за распределба на финансиски средства наменети за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите од Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година Елизабета  Божиноска  Здружение на граѓани Х.Е.Р.А. Асоцијација за здравствена едукација и истражување Скопје     15/3/2021   (30. дописна)
Лилјана  Јоноски liljana.jonoski@gmail.com   Здружение Рурална коалиција Куманово     15/3/2021   (30. дописна)
Министерството за труд и социјална политика Националното координативно тело за имплементација на Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и семејно насилство Наташа  Бошкова Коалиција сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници МАРГИНИ Скопје     22/4/2021   (31. дописна седница)
Елизабета  Божиноска elizabeta.bozinoska@hera.org.mk ХЕРА - Асоцијација за здравствена едукација и истражување Скопје     22/4/2021   (31. дописна седница)
Елена  Димушевска Национална мрежа против насилство врз жените и семејно насилство Скопје     22/4/2021   (31. дописна седница)
Министерство за правда Работна група за изработка на измени и дополнување на Законот за здруженија и фондации Данче  Даниловска Бајдевска Фондација Отворено општество Македонија Скопје     3/6/2021 (32.дописна седница)
Снежана  Камиловска Трповска skt@mcms.mk Македонски центар за меѓународна соработка Скопје     3/6/2021 (32.дописна седница)
Лилјана  Јоноски liljana.jonoski@gmail.com   Рурална коалиција Куманово     3/6/2021 (32.дописна седница)
Славица  Јанкова Македонско здружение за заштита при работа Скопје     3/6/2021 (32.дописна седница)
Иван  Дургутов Здружение на алумнисти на програмата СВТ, СВТ Алумни Скопје     3/6/2021 (32.дописна седница)
Сопствена иницијатива на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество Работна група за реформа на системот на државно финансирање на граѓанските организации Данче  Даниловска Бајдевска Фондација Отворено општество - Македонија Скопје     18/9/2021      (1. седница)
Лилјана  Јоноски liljana.jonoski@gmail.com   Здружение Рурална Коалиција Куманово     18/9/2021      (1. седница)
Александар  Кржаловски akr@mcms.mk Македонски центар за меѓународна соработка Скопје     18/9/2021      (1. седница)
Никица  Кусиникова  nikicak@konekt.org.mk Член на Советот од Здружение Конект Скопје     18/9/2021      (1. седница)
Андреј Сених           andrej@zp.mk Член на Советот од Здружение за поддршка на луѓето што живеат со ХИВ-Заедно посилни Скопје     18/9/2021      (1. седница)
Зоран  Илиески zorani@sega.org.mk;

sega@sega.org.mk
Член на Советот од Коалиција на младински организации СЕГА Прилеп     18/9/2021      (1. седница)
Одборот  за национална рамка за квалификации Претставник на граѓанското општество во Секторската комисија за уметност Милош  Андоновски Здружение за афирмација на уметност ФЛУКТУС Скопје     18.11.2021      (2 седница)
Министерството за образование и наука Управувачки одбор на проектот „Подобрување на квалитетот на образованието“NEAR/SKP/2021/EA-RP/0053 Димитар Низамовски dimitar_nizamovski@mof.org.mk Здружението на граѓани Младински образовен форум Скопје Далиборка Златева daliborkacp@yahoo.com Здружението на лица со церебрална парализа и други попречености, Велес 23.12.2021 (3.седница)
Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците Работна група за  за подготовка на Предлог-Програма за финансирање на програмски активности на здруженија и фондации за 2022 година Уранија Пировска Uranija.Pirovska@Mhc.org.mk Хелсиншки комитет за човекови права (член на Советот)     28.2.2022 (4.седница)
Ардита Абази Имери ardita.abazi-imeri@epi.org.mk
abazi.ardita@gmail.com
Институт за европска политика (член на Советот)     28.2.2022 (4.седница)

                                                                                                                           

Совет за соработка меѓу Владата и граѓанското општество

Булевар "Илинден" бр.2

1000 Скопје, Република Северна Македонија

телефон: +389(0)2 3 118 022 локал 336

 

 

ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА СОРАБОТКА МЕЃУ ВЛАДАТА И ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВО

Име и презиме

Институција

e – mail адреса

Снежана Стојковска

Министерство за внатрешни работи

Snezana_Stojkovska@moi.gov.mk

Бојана Босилкова

Министерство за правда

bbosilkova@mjustice.gov.mk

 

 

Санела Хаџибулиќ

Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците

sanela.hadzibulic@mpsoz.gov.mk

Татјана Васева

Министерство за финансии

tatjana.vaseva@finance.gov.mk

Сузана Арсова Костадинова

Министерство за економија

Suzana.a.kostadinova@economy.gov.mk

Кристина Петрова

Министерство земјоделство, шумарство и водостопанство

kristina.petrova@mzsv.gov.mk 

Слободанка Анчевска

Министерство за здравство

slobodanka.temova@zdravstvo.gov.mk

Билјана Трајковска

Министерство за образование и наука

Biljana.trajkovska@mon.gov.mk

Лидија Штерјов

Министерство за труд и социјална политика

LSterjov@mtsp.gov.mk

Ели Чакар

Министерство за локална самоуправа

elicakar@gmail.com;

eli.cakar@mls.gov.mk

Љуљзим Селмани

Министерство за култура

lulzim.selmani@kultura.gov.mk

Дијана Соколовска

Министерство за животна средина и просторно планирање

d.sokolovska@moepp.gov.mk    skj.mzspp@gmail.com

Гордана Гапиќ-Димитровска

Министерство за информатичко општество и администрација

gordana.dimitrovska@mioa.gov.mk

Христина Конеска Бероска

Секретаријат за европски прашања

Hristina.Koneska-Beroska@sep.gov.mk

Гордана Цекова

Агенција за млади и спорт

gordana@ams.gov.mk

 

Развој на граѓанскиот сектор

 

 

Снежана Камиловска Трповска

Демократија и владеење на правото

Македонски центар за меѓународна соработка Скопје

skt@mcms.mk

 

Уранија Пировска

Промоција и заштита на човековите права и антидискриминација

Здружение Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија Скопје

Uranija.Pirovska@Mhc.org.mk

Никица Кусиникова

Економски и одржлив развој

Здружение Конект Скопје

nikicak@konekt.org.mk

Димитар Низамовски

Наука, образование и доживотно учење

Здружение на граѓани Младински образовен форум Скопје

dimitar_nizamovski@mof.org.mk

Зоран Илиески

Млади

Коалиција на младински организации Сега Прилеп

zorani@sega.org.mk;

sega@sega.org.mk

Јасминка Фришчиќ

Социјална заштита и заштита на деца

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените, Скопје

jasminkafriscik@esem.org.mk

Далиборка Златева

Заштита на маргинализираните лица

Здружение на лица со церебрална парализа и други попречености Велес

daliborkacp@yahoo.com

Марија Савовска

Родова еднаквост

Здружение за унапредување на родовата еднаквост Акција Здруженска Скопје

marijasavovska@gmail.com

Андреј Сених

Заштита на здравјето

Здружение за поддршка на луѓето што живеат со ХИВ – Заедно посилни Скопје

andrej@zp.mk

Лилјана Јоноски

Земјоделство и рурален развој

Здружение Рурална коалиција Куманово

liljana.jonoski@gmail.com

Тијана Ана Спасовска

Култура

Јадро Асоцијација на независната културна сцена Скопје

tijana.ana.s@gmail.com

Никола Додов

Медиуми и информатичко општество

Здружение за потикнување и промоција на информатиката Асоцијација на студенти информатичари Скопје

nikola.dodov@outlook.com

Сашка Коцевска

Заштита на животната средина

Движење на екологистите на Македонија Велес

kocevska_saska@yahoo.com

 

Спорт

 

 

Ардита Абази Имери

ЕУ интеграции и политики

Институт за европска политика – Скопје

ardita.abazi-imeri@epi.org.mk

abazi.ardita@gmail.com

Macedonian
Macedonian