Совет за соработка меѓу Владата и граѓанското општество

Почитувани посетители,

 

Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество е советодавно тело на Владата за унапредување на соработката, дијалогот и поттикнување на развојот на граѓанското општество во Република Северна Македонија. Советот ја следи и анализира јавната политика која влијае на околината во која се развива граѓанското општество; иницира донесување на нови или изменување и дополнување на постојните прописи за унапредување на правната и институционалната рамка за делување на организациите; дава мислење по предлози на закони, стратегии, програми и други правни акти кои се однесуваат или влијаат на развојот и на делувањето на граѓанското општество; спроведува активности за подигање на свеста за промовирање на култура  на соработка и партнерство; учествува во подготовката и го следи спроведувањето на Стратегијата за соработка на Владата со граѓанското општество и Акцискиот план за спроведувањето на Стратегијата, преку разгледување на квартални извештаи за напредокот на спроведувањето на Стратегијата; дава мислење на годишно ниво за реализација на Стратегијата за соработка на Владата со граѓанското општество; ја следи и анализира вклученоста на организациите во процесот на креирање на јавната политика преку доставените извештаи за спроведени консултации од страна на органите на државната упава и дава препораки за нејзино унапредување; дава предлози при планирањето на областите и специфичните приоритети за финансирање на активности на организациите од Буџетот на Република Северна Македонија, врз основа на елаборирана секторска анализа на надлежните органи на државната управа; ги разгледува годишните извешта на Владата и органите на државната управа за финансираните програми и проекти на организациите и дава препораки; разгледува предлози поднесени од организации и зазема ставови по прашања поврзани со овозможувачка средина за организациите; номинира претставници на граѓанското општество во советодавни и работни тела; усвојува годишен извештај за својата работа за претходната година, што го објавува на веб страната на Генералниот секретаријат - организациона единица за соработка со граѓанското општество и го доставува до Владата и јавноста за информирање. Административно-техничките работи на Советот ги врши Одделението за соработка со невладини организации на Генералниот секретаријат на Владата.

Брошура:Совет за соработка меѓу Владата и граѓанското општество - ДИЈАЛОГ И ЗАЈАКНУВАЊЕ

Видео: Совет за соработка меѓу Владата и граѓанското општество

_____________________________________________________________________________

ДАТУМ
БРОЈ НА СЕДНИЦА
ЗАПИСНИК
6.10.2022 7-ма седница на Советот Нацрт-Записник
6.04.2022 6-та тематска седница на Советот Записник
17.03.2022 5-та (дописна) седница на Советот Записник
10.2.2022 4-та (дописна) седница на Советот Записник
23.12.2021 3-та седница на Советот Записник
18.11.2021 2-ра седница на Советот Записник
15.9.2021 1-ва (конститутивна) седница на Советот Записник
3.6.2021 32-ра (дописна) седница на Советот Записник
22.4.2021 31-ва (дописна) седница на Советот Записник
15.3.2021 30-та (дописна) седница на Советот Записник
29.1.2021 29-та (дописна) седница на Советот Записник
20.1.2021 28-ма (дописна) седница на Советот Записник
28.12.2020 27-ма (дописна) седница на Советот Записник
7.12.2020 26-та тематска (дописна) седница на Советот Записник
2.12.2020 25-та (дописна) седница на Советот Записник

2.11.2020

24-та (дописна) седница на Советот

Записник

24.9.2020

23-та седница на Советот

Записник

30.7.2020

23-та (дописна) седница на Советот

Одложена

19.6.2020 22-ра (дописна) седница на Советот Записник
5.6.2020 21-ва (дописна) седница на Советот Записник
16.4.2020 20-та (дописна) седница на Советот Записник
26.3.2020 19-та (дописна) седница на Советот Записник
10.12.2019 18-та (дописна) седница на Советот Записник
25.11.2019 17-та седница на Советот Записник
28.10.2019 16-та седница на Советот Записник
24.9.2019 15-та седница на Советот Записник
27.8.2019 14-та седница на Советот Записник
4.7.2019 13-та седница на Советот Записник
22.5.2019 12-та седница на Советот Записник
19.3.2019 11-та седница на Советот Записник
7.3.2019 10-та седница на Сoветот Записник
12.2.2019 9-та седница на Советот Записник
11.12.2018 8-ма седница на Советот Записник
26.11.2018 7-ма седница на Советот Записник
9.10.2018 6-та седница на Советот Записник
13.9.2018 5-та седница на Советот Записник
13.6.2018 4-та седница на Советот Записник
30.5.2018 3-та седница на Советот Записник
14.5.2018 2-ра седница на Советот Записник
16.4.2018 Конститутивна седница на Советот Записник
Macedonian

 

НОМИНИРАНИ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР ВО СОВЕТОДАВНИ И РАБОТНИ ТЕЛА

 

Орган на државна управа

Име на советодавно/работно тело

 

Член

 

Граѓанска организација

 

Заменик член

 

Граѓанска организација

Датум на номинирање од Советот

1.Министерство за локална самоуправа

Секторската работна група за регионален и локален развој

Лилјана Јоноски

liljana.jonoski@gmail.com  

Здружение Рурална коалиција Куманово

Марјан Николов

makmar2000@yahoo.com

Центар за економски анализи Скопје

 

7.3.2019

(10. седница)

Ана Чоловиќ-Лешоска

ana@ekosvest.com.mk

Здружение Центар за истражување и информирање за животната средина Еко-свест Скопје

2.Секретаријат за европски прашања

ИПА мониторинг комитетот за следење на напредокот на спроведувањето на ИПА 2014-2020

Гоце Коцевски

gkocevski@myla.org.mk

(Сектор владеење на правото и фундаментални права)

Македонско здружение на млади правници – МЗМП Скопје

/

/

4.7.2019

(13. седница)

Давор Пехчевски

davor.pehchevski@gmail.com

(Сектор животна средина и просторно планирање)

Центар за истражување и информирање за животната средина Еко-свест, Скопје

Марија Савовска

marijasavovska@gmail.com

(Сектор демократија и владеење)

Здружение за унапредување на родовата еднаквост АКЦИЈА ЗДРУЖЕНСКА

Сузана Пецаковска

suzana.pecakovska@yahoo.com

(Сектор образование, вработување и социјална политика)

 

Фондација Отворено Општество – Македонија

Игор Георгиев

elipsacod@gmail.com

(Сектор конкурентност и иновации)

Центар за одржлив развој ЕЛИПСА, Куманово

Ивана Срцева Синадиновска

srcevaivana@gmail.com

(Сектор земјоделство и рурален развој)

 

Здружение за локален и рурален развој

3.Министерство за труд и социјална политика

Секторскиот мониторинг комитет на годишната Акциска програма 2017, Акција 4: Поддршка на ЕУ за вработување, образование и социјална политика

 

 

 

 

 

Наташа Анѓелеска

natasa.angjeleska@fosm.mk

(Област образование)

Фондација Отворено Општество Македонија

Дамјан Николовски

d.nikolovski@disleksija.org.mk

(Област образование)

Здружение за дислексија АЈНШТАЈН

4.7.2019

(13. седница)

Зоран Илиески

zoran@sega.org.mk

(Област вработување)

 

Коалиција на младински организации СЕГА

Тони Станковски

stankovski.toni@yahoo.com

Здружение на граѓани за помош и поддршка на бездомници, социјално загрозени семејства и поединци ЉУБЕЗНОСТ СКОПЈЕ

Васка Драшковиќ

vaskadras@gmail.com

(Област социјална политика)

Здружение на граѓани СОС Детско село Македонија

Ивона Сталевска 

ivona.stalevska@fosm.com

(Област социјална политика)

Фондација Отворено Општество – Македонија 

4.Министерствo за труд и социјална политика

Секторската работна група „Образование, вработување и социјална политика“ за ревизија на Програмата за реформи во вработувањето и социјалната политика – ЕСРП 2020

Љупчо Тошев

lj.tosev@ace.org.mk

Фондација Агро-центар за едукација

 

4.7.2019

(13. седница)

Томислав Гајтановски

gajtanoski@ymail.com; tomislav@sega.org.mk

Коалиција на младински организации СЕГА

Сузана Велковска

suzana.velkovska@fosm.com

Фондација Отворено општество –Македонија

5.Министерство за внатрешни работи

Предлог-план на мерки, активности и динамика за спроведување на процесот на проверка (ветинг) на вработените во Министерството за внатрешни работи

Зоран Дранговски

zdrangovski@myla.org.mk

 

 

Македонско здружение на млади правници, Скопје

 

27.8.2019

(14. седница)

Слаѓана Тасева

staseva@transparency.mk

Здружение Транспаренси Интернешнл, Македонија, Скопје

Сибел Амет

sibel.amet@mhc.org.mk

Здружение Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија, Скопје

6.Влада на Република Северна Македонија

Комисија за распределба на финансиски средства наменети за финансирање на програмски активности на здруженија и фондации од Буџетот на РСМ за 2019 година, како набљудувачи

Јане Чаловски

yanecalo@gmail.com

Јадро Асоцијација на независната културна сцена Скопје

 

27.8.2019

(14. седница)

Љупчо Петковски

petkovski4@gmail.com

Здружение на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики Евротинк-Центар за европски стратегии Скопје

7.Министерство за животна средина и просторно планирање

Имплементација на еколошката мерка за субвенционирање на граѓаните со високоефикасни инвертер клима уреди за потребите на домаќинствата  во општините Битола. Кичево, Тетово и Градот Скопје

Марио Вељковиќ

mario.training@gmail.com

Движење за околината Молика - ДОМ Битола

 

28.10.2019

(16. седница)

Аријанит Џафери

arijanitx@yahoo.com

Еколошко здружение –Движење Еко герила Тетово

Билјана Дуковска

biljana_dukovska@yahoo.com

Македонската платформа против сиромаштија – МППС Скопје8.

8.Национална Комисија за УНЕСКО -Министерство за култура

Комитетот за управување со сливот на Охридското езеро

Александра Бујароска

aleksandra.bujarovska@hotmail.com

Еколошкото здружение на граѓани Фронт 21/42 

 

25.11.2019

 (17.седница)

9. Влада на Република Северна Македонија

Комисија за распределба на средствата по Огласот за финансиска поддршка на здруженија и фондации за мерки за справување со COVID-19 кризата

Уранија Пировска

Uranija.Pirovska@Mhc.org.mk

Здружение Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија Скопје

 

5.6.2020

(21. дописна седница)

Јане Чаловски

yanecalo@gmail.com

Јадро Асоцијација на независната културна сцена Скопје

10. Министерство за локална самоуправа Заеднички работни групи за програмите за прекугранична соработка во рамки на ИПА 3 (2021-2027)

Светлана Петковска

svetlana61@mail.com

 (Програма за прекугранична соработка Република Северна Македонија – Република Албанија 2021-2027 во рамки на ИПА 3)

Организација на жени на Општина Битола-Битола / /

24.9.2020

(23. седница)

Сања Ристиќ

sanja.ristic@innovationlab.mk

(Програма за прекугранична соработка Република Северна Македонија – Република Косово 2021-2027 во рамки на ИПА 3)

СМАРТ АП-Лабораторија за социјални иновации-Скопје / /

Ивана Петровска

ivana.petrovska@aldaintranet.org

(Програма за прекугранична соработка Република Северна Македонија – Република Србија 2021-2027 во рамки на ИПА 3)

 

Подружница на Асоцијација на агенции за локална демократија АЛДА-Скопје

 

Арсенија Дејаноска-Сарагинова

arsenija.interpartes@gmail.com

 

Здружение за значење на еколошкото образование за осовременување на образовниот процес ЗЕОООП-Скопје

Игор Георгиев

elipsacod@gmail.com

(Програма за прекугранична соработка Република Северна Македонија – Република Бугарија 2021-2027 во рамки на ИПА 3)

Центар за одржлив развој ЕЛИПСА- Куманово

Ивана Балабанова

balabanovaivana@gmail.com

Здружение за значење на еколошкото образование за осовременување на образовниот процес ЗЕОООП-Скопје

Ацо Ристовски

ace.ristovski@apollonia.com.mk

(Програма за прекугранична соработка Република Северна Македонија – Република Грција 2021-2027 во рамки на ИПА 3)

Фондација Аполонија- Гевгелија

Горан Саздов

gsazdov@gmail.com

Здружение на граѓани за образование и обука од областа на танцот и културно-уметнички активност БИТРИКС КРУ-Скопје

11. Министерството за труд и социјална политика

Заеднички консултативен комитет за граѓанското општество на Европската Унија и Република Северна Македонија

 

 

 

 

 

Благица Петрески (член)

blagica.petreski@finacethink.mk

Финанце Тхинк - Институт за економски истражувања и политики Скопје

Зоран Илиески (набљудувач)

zorani@sega.org.mk

Коалиција на младински организации СЕГА Прилеп

2.11.2020

(24. дописна седница)

Данче Даниловска–Бајдевска, (член)

dance.danilovska@fosm.mk

Фондација Отворено општество – Македонија

/

/

12. Главен штаб за управување со кризи

Главен штаб за управување со кризи, учество во работата без право на глас

 

 

Уранија Пировска

Uranija.pirovska@mhc.org.mk

Здружение Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија Скопје

/

/

2.12.2020

(25. дописна седница)

Зоран Дранговски

zdrangovski@myla.org.mk.

Македонско здружение на млади правници Скопје

 

 

                                                                                                                           

Совет за соработка меѓу Владата и граѓанското општество

Булевар "Илинден" бр.2

1000 Скопје, Република Северна Македонија

телефон: +389(0)2 3 118 022 локал 336

 

 

ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА СОРАБОТКА МЕЃУ ВЛАДАТА И ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВО

Име и презиме

Институција

e – mail адреса

Снежана Стојковска

Министерство за внатрешни работи

Snezana_Stojkovska@moi.gov.mk

Бојана Босилкова

Замена во текот на породилното отсуство - Мира Димишковска

Министерство за правда

 

bbosilkova@mjustice.gov.mk

mdimiskovska@mjustice.gov.mk

 

Санела Хаџибулиќ

Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците

sanela.hadzibulic@mpsoz.gov.mk

Татјана Васева

Министерство за финансии

tatjana.vaseva@finance.gov.mk

Елизабета Тодорова

Министерство за економија

Elizabeta.todorova@economy.gov.mk

Кристина Петрова

Министерство земјоделство, шумарство и водостопанство

kristina.petrova@mzsv.gov.mk 

Слободанка Анчевска

Министерство за здравство

slobodanka.temova@zdravstvo.gov.mk

Билјана Трајковска

Министерство за образование и наука

Biljana.trajkovska@mon.gov.mk

Лидија Штерјов

Министерство за труд и социјална политика

LSterjov@mtsp.gov.mk

Ели Чакар

Министерство за локална самоуправа

elicakar@gmail.com;

eli.cakar@mls.gov.mk

Љуљзим Селмани

Министерство за култура

lulzim.selmani@kultura.gov.mk

Сашо Секуловски

Министерство за животна средина и просторно планирање

S.Sekulovski@moepp.gov.mk;         sekulovskisaso@yahoo.com

Гордана Гапиќ-Димитровска

Министерство за информатичко општество и администрација

gordana.dimitrovska@mioa.gov.mk

Христина Конеска Бероска

Секретаријат за европски прашања

Hristina.Koneska-Beroska@sep.gov.mk

Гордана Цекова

Агенција за млади и спорт

gordana@ams.gov.mk

Фани Каранфилова Пановска

Развој на граѓанскиот сектор

Фондација Отворено општество-Македонија Скопје

fani.karanfilova@fosm.mk;

fosm@fosm.mk

Снежана Камиловска Трповска

Демократија и владеење на правото

Македонски центар за меѓународна соработка Скопје

skt@mcms.mk

 

Уранија Пировска

Промоција и заштита на човековите права и антидискриминација

Здружение Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија Скопје

Uranija.Pirovska@Mhc.org.mk

Никица Кусиникова

Економски и одржлив развој

Здружение Конект Скопје

nikicak@konekt.org.mk

Димитар Низамовски

Наука, образование и доживотно учење

Здружение на граѓани Младински образовен форум Скопје

dimitar_nizamovski@mof.org.mk

Зоран Илиески

Млади

Коалиција на младински организации Сега Прилеп

zorani@sega.org.mk;

sega@sega.org.mk

Јасминка Фришчиќ

Социјална заштита и заштита на деца

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените, Скопје

jasminkafriscik@esem.org.mk

Далиборка Златева

Заштита на маргинализираните лица

Здружение на лица со церебрална парализа и други попречености Велес

daliborkacp@yahoo.com

Марија Савовска

Родова еднаквост

Здружение за унапредување на родовата еднаквост Акција Здруженска Скопје

marijasavovska@gmail.com

Андреј Сених

Заштита на здравјето

Здружение за поддршка на луѓето што живеат со ХИВ – Заедно посилни Скопје

andrej@zp.mk

Лилјана Јоноски

Земјоделство и рурален развој

Здружение Рурална коалиција Куманово

liljana.jonoski@gmail.com

Тијана Ана Спасовска

Култура

Јадро Асоцијација на независната културна сцена Скопје

tijana.ana.s@gmail.com

Никола Додов

Медиуми и информатичко општество

Здружение за потикнување и промоција на информатиката Асоцијација на студенти информатичари Скопје

nikola.dodov@outlook.com

Сашка Коцевска

Заштита на животната средина

Движење на екологистите на Македонија Велес

kocevska_saska@yahoo.com

Драгица Костадиновска

Спорт

Здружение мултиетничка организација за интернационални култури Мозаик Меик Скопје

dragicakostadinovska@yahoo.com

Ардита Абази Имери

ЕУ интеграции и политики

Институт за европска политика – Скопје

ardita.abazi-imeri@epi.org.mk

abazi.ardita@gmail.com

Macedonian
Macedonian