13-та седница на Советот

13-та седница на Советот

4.7.2019 во 13:00 часот

 

Точки на дневниот ред:

Точка Наслов

1

Материјали по заклучоци од12-та седница на Советот

 

 

Предлог-Национална стратегија за развој на концептот на едно општество и интеркултурализмот во Република Северна Македонија

2 Предлог-Деловник за изменување и дополнување на Деловникот за работа на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор

3

Номинирање на седум претставници од граѓански организации во ИПА мониторинг комитетот за следење на напредокот на спроведувањето на ИПА 2014-2020 (за областите: Владеење на правото и фундаментални права; Транспорт; Животна средина и просторно планирање; Демократија и владеење; Образование, вработување и социјална политика; Конкурентност и иновации и Земјоделство и рурален развој)

4

Номинирање на шест претставници од граѓанскиот сектор, како членови и заменици членови, во Секторскиот мониторинг комитет на годишната Акциска програма 2017, Акција 4: Поддршка на ЕУ за вработување, образование и социјална политика и членови во Секторската работна група „Образование, вработување и социјална политика“ за ревизија на Програмата за реформи во вработувањето и социјалната политика – ЕСРП 2020

5 Годишен извештај за спроведени консултации во процесот на подготовка на предлог закони од страна на министерствата за 2018 година
6

Барање за унапредување на учеството на граѓанските организации во процесот на подготовка на Законот за здравствена заштита

7

Информација за финансиска поддршка на здруженија и фондации (за информирање)

8 Прашања и предлози 
Macedonian