Добредојдовте на веб локацијата на Одделението за соработка со невладините организации

 

Почитувани посетители,

 

Добредојдовте на веб локацијата на Одделението за соработка со невладини организации на Генералниот секретаријат на Владата. Одделението е формирано како резултат на заложбите на Владата на Република Северна Македонија за институционализирање на соработката, промовирање, поддршка и унапредување на партнерските односи со граѓанскиот сектор.

Одделението е надлежно да го следи и координира спроведувањето на Стратегијата на Владата за соработка со и развој на граѓанскиот сектор, се грижи за унапредување на соработката на Владата со граѓанскиот сектор, преку вклучување на граѓанските организации во процесот на креирање политики и создавање услови за финансиска одржливост на граѓанскиот сектор, врши стручно-административна поддршка на работата на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор, Комисијата за распределба на финансиски средства наменети за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации и на Комисијата за организации со статус од јавен интерес.

Во соработката со граѓанскиот сектор, Одделението ги почитува принципите на взаемна доверба, партнерство, независност, плурализам, учество, транспарентност, одговорност, еднакви можности и недискриминација.

Повик до граѓанските организации за придонес во работата на Главниот штаб за управување со кризи

На 25. седница, одржана на 2.12.2020 година, Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор, номинираше два претставници на здруженија и фондации за учество во работата на Главниот штаб за управување со кризи, без право на глас: Уранија Пировска, Хелсиншки комитет за човекови права Скопје и Зоран Дранговски, Македонско здружение на млади правници Скопје.

Врз основа на Одлуката на Владата на Република Северна Македонија бр.44-11138/1 од 20.11.2020 година за постоење на кризна состојба на територијата на Република Северна Македонија заради заштита на јавното здравје во услови на постоење на пандемија прогласена од Светската здравствена организација од заразната болест Ковид-19 предизвикана од вирусот САРС-КОВ-2 и заради спречување од негово ширење во зголемен обем со што се загрозува безбедноста на здравјето на населението, Главниот штаб за управување со кризи е во постојано заседание.

Во насока на транспарентна работа и опфаќање на поголем број теми кои се од значење за пошироката јавност, Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор  ги повикува граѓанските организации активно да придонесат во работата на Главниот штаб, и да доставуваат предлози на теми и актуелни прашања за разгледување на седниците на Главниот штаб на следните адреси: Uranija.pirovska@mhc.org.mk и zdrangovski@myla.org.mk.

 

Macedonian

Одржана 27. (дописна) седница на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор

Screenshot_2.png

На 28 декември 2020 година се одржа 27. (дописна) седница на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор за планирање на областите и специфичните приоритети за финансирање на активности на здруженија и фондации од Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година. На седницата Советот ја разгледа Предлог-програмата за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите за 2021 година, изработена согласно предлозите од граѓански организации и коментарите од органите на управата. Советот препорача намалување на бројот и конкретизирање активностите, а во однос на висината на грантовите, мнозинството членови на Советот го поддржа предлогот од 600.000 до 900.000 денари.

 

Macedonian

Јавен повик за учество на граѓански организации во развивање на Национална Стратегија за заштита и спасување

Дирекцијата за заштита и спасување, во соработка со Светска Банка, започна проект – Техничка помош за зајакнување на системот за управување со катастрофи на Северна Македонија, за преглед и ажурирање на Националната Стратегија за заштита и спасување од 2014 година и преглед на клучните придружни национални планови и документи за проценка, со користење на модифициран пристап за решавање на предизвиците од пандемијата со Ковид-19.

Macedonian

Pages

Subscribe to Одделението за соработка со невладините организации RSS