Список на ОЈИ

 

                                    Список на здруженија и фондации на кои им е доделен статус на

                                                                 организација од јавен интерес

 

 

Име на организацијата

Седиште

ЕМБС

Бр. на решение статус на ОЈИ

Дејност од јавен интерес

Целна група

Контакт информации

1

Непрофитна организација за стипендирање на студенти и подршка на научно-истражувачки активности - Фондација ПЕКСИМ Скопје

Скопје

ул.„Народен фронт“ бр.17

6595278

Бр.41-9030/1 од 11.12.2013 год.

-Наука, образовение и обука во образовниот процес

Младина и студенти

Веб страница:

www.peximfoundation.org

 

Е-пошта:

contactus@peximfoundation.org

fondacija.pexim@yahoo.com

 

Тел.:

02/3248-000

2

Здружение Фонд за подобра иднина на Пласница и Преглово Пласница

Пласница

6923291

Бр.44-2124/1 од 31.5.2017 год.

- Локален и инфраструктурен развој

Општа целна група – поширока јавност

Е-пошта:

fppipplasnica@gmail.com

 

Тел.:

071 438 495

3

Унија на македонски професионални асоцијации во креативните индустрии УМПАКИ - Скопје 

Скопје

бул. Свети Климент Охридски бр. 63А/8

7153791

Бр.45-8546/1 од 19.11.2019 год.

- Уметност, култура и заштита на културното наследство

Општа целна група – поширока јавност

Младина и студенти

Експерти од одредена област

претприемачи

Веб страница:

www.umpaki.org

 

Е-пошта:

info.umpaki@gmail.com

 

Тел.:

072/ 230-688

4

Здружение на граѓани за социјален и економски развој ИН ВИВО - Скопје

Скопје Бул. Видое Смилевски Бато Бр. 83/4-2 

7296185

Бр. 41-1863/1 од 12.4.2022 год.

- Заштита на маргинализирани лица и нивно вклучување

Невработени 

Друго: Бездомни лица и поранешни затвореници

Веб страница:

www.invivo.mk

 

Е-пошта:

dejan@invivo.mk 

 

Тел.:

02/6141-332

5

Песталоззи Фондација детско село Троген Швајцарија подружница во Скопје

Скопје

Ул. 1732 бр. 4-1/1/20 

7187858

Бр. 41-1861/1 од 12.4.2022 год. - Наука, образование и обука во образовниот процес

Деца

Веб страница:

www.pestalozzi.ch

 

Е-пошта:

a.memedova@pestalozzi.ch 

 

Тел.:

02/3123-222

6 Сојуз на здруженија на пензионери на Македонија Скопје

Скопје

Бул. Кочо Рацин бр. 14

4076915

Бр. 41-6879/1 од 27.9.2022 год.

- Култура - сценско уметничка  дејност за подготвување и јавно изведување народни песни и игри, како и дела од фолклорот, согласно прописите од областа на културата стари лица

Веб страница:

www.szpm.org.mk

 

Е-пошта:

kontakt@szpm.org.mk

 

Тел.:

02/3223710

Macedonian