Добредојдовте на веб локацијата на Одделението за соработка со невладините организации

 

Почитувани посетители,

 

Добредојдовте на веб локацијата на Одделението за соработка со невладини организации на Генералниот секретаријат на Владата. Одделението е формирано како резултат на заложбите на Владата на Република Северна Македонија за институционализирање на соработката, промовирање, поддршка и унапредување на партнерските односи со граѓанскиот сектор.

Одделението е надлежно да го следи и координира спроведувањето на Стратегијата на Владата за соработка со и развој на граѓанскиот сектор, се грижи за унапредување на соработката на Владата со граѓанскиот сектор, преку вклучување на граѓанските организации во процесот на креирање политики и создавање услови за финансиска одржливост на граѓанскиот сектор, врши стручно-административна поддршка на работата на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор, Комисијата за распределба на финансиски средства наменети за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации и на Комисијата за организации со статус од јавен интерес.

Во соработката со граѓанскиот сектор, Одделението ги почитува принципите на взаемна доверба, партнерство, независност, плурализам, учество, транспарентност, одговорност, еднакви можности и недискриминација.

Одржани работилници за членовите на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество

На 16 и 17 мај 2022 година, во соработка со проектот „Техничка поддршка за подобрување на овозможувачката средина за граѓанските организации во Република Северна Македонија“, финансиран од Европската Унија, се одржаа две полудневни работилници на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество на тема „Градење позиции и постигнување консензус во работата на меѓусекторските советодавни тела“, наменети за членовите од редот на вработените во органите на државна управа и за членовите од граѓанското општество.

Игор Видачак, експерт ангажиран од проектот, ги претстави добрите практики во функционирањето на меѓусекторските советодавни тела, истакнувајќи ги клучните чекори во процесите на градење заеднички позиции и постигнување консензус во донесувањето на одлуките. Тој ја потенцираше улогата на Советот како форум за структуриран дијалог, механизам за градење меѓусебна доверба, механизам на застапеност на граѓанските организации во процесите на креирање политики на Владата, експертско советодавно тело и катализатор на хоризонтална соработка меѓу организациите од различни сектори и платформа за нивно застапување и градење коалиции.

Undefined

Одржан состанок на Работната група за реформа на системот на државно финансирање на граѓанските организации

Работната група за реформа на системот на државно финансирање на граѓанските организации во соработка со проектот „Техничка поддршка за подобрување на овозможувачката средина за граѓанските организации во Република Северна Македонија“, финансиран од Европската Унија, го одржа својот втор состанок, во вид на полудневна работилница.

На состанокот беа презентирани Извештајот за финансирање на програмски активности на здруженија и фондации од Владата, органите на државната управа и единиците на локалната самоуправа во 2021 година, подготвен од Одделението за соработка со невладини организации на Генералниот секретаријат и Анализата на клучните наоди од прашалниците за реформа на системот на државно финансирање на граѓанските организации, подготвена од Игор Видачак, експерт ангажиран од проектот.

Членовите на работната група дискутираа за можните опции за формирање на Фонд за поддршка и развој на граѓанското општество и кофинансирање на ЕУ проекти и потребата од одржување заеднички состанок со Работната група за подготовка на измени на Законот за здруженија и фондации.

Undefined

Тринаесетти повик на УНЕСКО за финансирање проекти во рамките на Меѓународниот фонд за културна разновидност за 2022 година

Националната комисија за УНЕСКО на Република Северна Македонија информира за 13. повик на УНЕСКО за финансирање проекти во рамките на Меѓународниот фонд за културна разновидност за 2022 година.

Истакнуваме дека предлог-проектите треба исклучиво да се достават преку официјалната платформа на УНЕСКО за аплицирање, најдоцна до 15 јуни 2022 година.

Детални информации за повикот и за процесот на аплицирање може да се добијат на следниов линк: https://en.unesco.org/creativity/ifcd/apply

Undefined

Pages

Subscribe to Одделението за соработка со невладините организации RSS