3. Номинирање на седум претставници од граѓански организации во ИПА мониторинг комитетот за следење на напредокот на спроведувањето на ИПА 2014-2020 (за областите: Владеење на правото и фундаментални права; Транспорт; Животна средина и просторно планирање