7. Информација за финансиска поддршка на здруженија и фондации (за информирање)