4. Номинирање на шест претставници од граѓанскиот сектор, како членови и заменици членови, во Секторскиот мониторинг комитет на годишната Акциска програма 2017, Акција 4: Поддршка на ЕУ за вработување, образование и социјална политика и членови во Секторс