19-та (дописна) седница на Советот

19-та (дописна) седница на Советот

26.3.2020 година

 

Точки на дневниот ред:

Точка Наслов

1

Извештај за работа на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор во 2019 година
2 Извештај за спроведените мерки и активности од Стратегијата на Владата за соработка со и развој на граѓанскиот сектор (2018-2020), во 2019 година
3 Записник од спроведениот консултативен процес со здруженијата и фондациите од страна на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор по текстот на „Анализата на финансиската поддршка на здруженијата и фондациите од Буџетот на Република Северна Македонија (од 2017г. до првата половина на 2019г.) со компаративна анализа на моделите за државно финансирање од другите земји и предлог-модел на Фонд за институционална поддршка на граѓанските организации и ко-финансирање на ЕУ проектите во РСМ“
4 Тематски приоритети на грантисти на Цивика мобилитас (по Платформи за соработка) (за информирање/на барање на Министерството за труд и социјална политика)
Macedonian