3.Записник од спроведениот консултативен процес со здруженијата и фондациите од страна на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор по текстот на „Анализата на финансиската поддршка на здруженијата и фондациите од Буџетот на РСМ

3.1.Записник од спроведениот консултативен процес со здруженијата и фондациите од страна на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор по текстот на „Анализата на финансиската поддршка на здруженијата и фондациите од Буџетот на Република Северна Македонија (од 2017г. до првата половина на 2019г.) со компаративна анализа на моделите за државно финансирање од другите земји и предлог-модел на Фонд за институционална поддршка на граѓанските организации и ко-финансирање на ЕУ проектите во РСМ“

3.2.Анализа на финансиската поддршка на ЗФ од буџетот на РСМ (2017-2019)

3.3.Коментари и предлози од Црвен Крст

3.4.Коментари и предлози од Здружение ЕСЕ

3.5.Коментари и предлози од Проект среќа

3.6.Коментари и предлози од Ресурсен центар на родители на деца со посебни потреби

3.7.Коментари и предлози од Здружение Екозвон

3.8.Коментари и предлози од МЦМС

3.9.Прилог на коментари од МЦМС

 

 

Macedonian