15-та седница на Советот

15-та седница на Советот

24.9.2019 во 13:00 часот

 

Точки на дневниот ред:

Точка Наслов

1

Предлог-деловник за дополнување на Деловникот за работа на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор
2 Известување за следењето на работата на Комисијата за распределба на финансиски средства наменети за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите од Буџетот на Република Северна Македонија за 2019 година од членови на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор
 
3 Отворање на процес на консултации за утврдување на приоритетни области за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите од Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година
 

4

Прашања и предлози
Macedonian